062 44 88 44

(pon - pet 8-16)

Dozivljaji

Vaša korpa je prazna

Uslovi online kupovine

Opšti Uslovi Korišćenja DOŽIVLJAJI DOO (OUK)

Privredno društvo DOŽIVLJAJI DOO BEOGRAD-ZVEZDARA, Vitezova Karađorđeve zvezde 50, Beograd, MB: 21411264 i PIB: 110992681, čiji je zakonski zastupnik direktor Goran Muftić (dalje u tekstu Doživljaji.rs), reguliše prava i obaveze povodom kupovine i korišćenja usluga koje se objavljuju na web stranici: www.Doživljaji.rs .

Svi posetioci/klijenti/korisnici/partneri i dobavljači su u obavezi da pažljivo pročitaju uslove korišćenja sajta (OUK), svako dalje pregledanje sadržaja na www.Doživljaji.rs  podrazumeva vaše izričito i bezuslovno prihvatanje uslova korišćenja. U slučaju neslaganja sa navedenim uslovima i neprihvatanja istih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Doživljaji.rs zadržava pravo da uskrati pravo korišćenja svakom licu bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja posetioca/klijenata/korisnika/partnera i dobavljača.

1. Definicije

 

„Online store“

Onlajn prodavnica je elektronska prodavnica sa sistemom rezervacija koje pruža Doživljaji.rs, radi prodaje trećim licima usluga koje pruža Dobavljač.

„Dobavljač“

Dobavljač je lice koje nije povezano sa kompanijom Doživljaji.rs, već lice koje klijentima pruža usluge-doživljaje bazirane na vaučeru, na rezervisanom mestu i u rezervisanom vremenu. Dobavljač posluje samostalno i odgovoran je za eventualnu štetu koju je treće lice, klijent ili korisnik, pretrpeo u vezi sa doživljajem.

„Klijent“

Klijent je lice koje naručuje doživljaj i kojem se izdaje vaučer.

„Korisnik“

Korisnik je treće lice kojem je Klijent ustupio vaučer radi korišćenja usluge (doživljaja).

 

„Doživljaj“

Doživljaj je usluga koju pruža Dobavljač.

2. Prava i obaveze

Doživljaji.rs na svojoj web stranici oglašava prodaju usluga Dobavljača (doživljaja).

Porudžbina klijenta predstavlja predlog za sklapanje ugovora a ugovor je sklopljen kada Doživljaji.rs potvrdi porudžbinu. Ako je ugovor sklopljen u korist trećeg lica (korisnika), klijent je obavezan da ga upozna sa uslovima iz ugovora. Korisnik izražava prihvatanje ugovora i OUK na taj način što rezerviše datum doživljaja ili koristeći vaučer.

Doživljaj se može naručiti na web stranici www.Doživljaji.rs  („online store“), e-mailom ili putem telefona.

Klijenti usluge poručuje klikom na opciju ‘Preći na plaćanje’’ na web stranici www.Doživljaji.rs  čime Klijent preuzima obavezu da plati izabranu uslugu. Doživljaji.rs ima pravo da prodaju ograniči na maksimalni ili minimalni broj Klijenata zainteresovanih za određeni doživljaj.  

Potvrdu o porudžbini će Doživljaji.rs poslati putem e-maila. Doživljaji.rs imaju pravo da ne prihvate i/ili ne potvrde porudžbinu, bez navođenja razloga.

Ukoliko je porudžbina urađena putem e-maila ili telefona, klijent potvrđuje, da je upoznat sa OUK na internet stranici www.Doživljaji.rs  i da je sa njima saglasan. Ugovor između Doživljaji.rs i klijenta se smatra zaključenim u momentu kada Doživljaji.rs potvrdi porudžbinu.

Klijent usluge plaća putem platne kartice uplatom na račun Doživljaji d.o.o. 160-0000000523227-49 koji se vodi kod Banca Intesa A.D.- Beograd, pouzećem putem kurirske službe AKS express kurir ili uplatom na račun br. 330-0000004017932-95 koji se vodi kod banke Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad. Doživljaji.rs nije odgovoran za eventualnu štetu koja bude prouzrokovana Klijentu ili Korisniku povodom korišćenja navedenih platnih usluga, već isključivo lice koje pruža navedene platne usluge.

Nakon identifikacije uplate, Doživljaji.rs za svaku pojedinačnu kupljenuuslugu izdaju Klijentu potvrdu u obliku vaučera koji Klijent prezentuje Dobavljačima (pružaocima usluga) radi korišćenja kupljene usluge.

Doživljaji.rs izdaje vaučere Klijentima, slanjem vaučera na email adresu Klijenta ili poštom na adresu koju je klijent naveo prilikom porudžbine kao mesto isporuke, u roku navedenom na web stranici..

Ukoliko se vaučer šalje poštom, potvrda da je isporučen je potpis klijenta ili druge ovlašćene osobe koja se nalazi na adresi isporuke, koja je preuzela vaučer.

Ukoliko klijent navede prilikom kupovine ili rezervacije usluge pogrešnu e-mali adresu, svoju ili korisnika, Doživljaji.rs nisu odgovorni za nastalu štetu, čak i u slučaju kada se e-mail vratio kao neisporučen.

Vaučer glasi na donosioca i Klijent ima pravo da vaučer ustupi trećem licu/Korisniku radi korišćenja usluge.

Rok važenja vaučera je naveden na web stranici i na samo vaučeru. Standardni rok važenja vaučera je 12 meseci. Ukoliko je na web stranici kod konkretnog doživljaja naveden drugi rok važenja vaučera, taj rok se primenjuje i ima prednost u odnosu na OUK. Nakon isteka roka važenja vaučera, klijent ili korisnik gubi pravo da mu se pruži usluga a obaveza Doživljaji.rs prestaje. U takvom slučaju klijent nema pravo na povraćaj novca.

Rok važenja vaučera može na osnovu dodatne porudžbine na web stranici Doživljaji.rs biti produžen, i to za sledeća 2 meseca za cenu od 900 RSD, za sledećih 6 meseci za cenu od 1800 RSD, ili za sledećih 12 meseci za cenu od 2700 RSD. Rok važenja vaučera se može produžiti samo jednom. Vaučer ne može da se zameni za novac.

Porudžbina za produženje roka važenja vaučera se može izvršiti najkasnije poslednji dan važenja vaučera. Porudžbinu za produženje roka važenja vaučera je moguće uraditi na web stranici. Ukoliko se u međuvremenu cena doživljaja kod dobavljača promenila, Klijent je u obavezi da razliku u ceni doplati Doživljaji.rs najkasnije 10 dana od porudžbine za produženje roka, u suprotnom vaučer neće biti produžen. Vaučeri, kojima je rok važenja istekao a za koje nije podneta porudžbina za produženje roka važenja, prestaju da važe a Doživljaji.rs nisu u obavezi da vrate uplaćeni novac.

 

3. Rezervacije

Rezervacije doživljaja je neophodno uraditi najkasnije u terminu koji je naveden u instrukcijama koje ste dobili prilikom kupovine doživljaja, a najmanje 4 nedelje pre isteka roka važenja vaučera ili pre isteka sezone u kojoj se doživljaj pruža, u zavisnosti, šta nastane pre.

Doživljaj se ne može zakazati u terminu posle isteka roka važenja vaučera ili sezone u kojoj se doživljaj pruža.

Rezervacija se obavlja na način, koji je naveden u dodatnim informacijama u internet prodavnici, i koje se dobijaju uz vaučer, ili su navedene na samom vaučeru.

Korišćenjem web stranice Doživljaji.rs klijent potvrđuje da je saglasan sa uslovima vezanim za rezervacije.

Storno rezervacije od strane Dobavljača ili Doživljaji.rs

(i)           Ukoliko Dobavljač ili Doživljaji.rs storniraju rezervaciju više od 3 radna dana pre dogovorenog termina, klijent ili korisnik imaju pravo na novu rezervaciju u roku važenja vaučera

(ii)           Ukoliko Dobavljač ili Doživljaji.rs storniraju rezervaciju u periodu od 3 radna dana do dogovorenog termina ili kraćem, klijent ili korisnik imaju pravo na novu rezervaciju u roku važenja vaučera i pravo na popust na sledeću kupovinu istog doživljaja.

(iii)         Ukoliko Dobavljač ili Doživljaji.rs storniraju rezervaciju zbog više sile, koja onemogućava pružanje doživljaja, naročito zbog loših vremenskih uslova, klijent ili korisnik imaju pravo na novu rezervaciju u roku važenja vaučera, ali bez prava na popust.

Storno rezervacije od strane Klijenta ili Korisnika

(i)           Ukoliko Klijent ili Korisnik storniraju rezervaciju u periodu više od 3 radna dana pre dogovorenog termina, klijent ili korisnik imaju pravo na novu rezervaciju u roku važenja vaučera

(ii)          Ukoliko Klijent ili Korisnik storniraju rezervaciju u periodu manje 3 radna dana do 1 dan pre dogovorenog termina, ukoliko je moguće, doživljaj će biti pružen u novom terminu, ili će vaučer prestati da važi, u slučaju da doživljaj nije moguće pružiti ili se Klijent ili Korisnik ne pojave u dogovorenom terminu na dogovorenom mestu.

Ukoliko Doživljaji.rs u internet prodavnici kod konkretnog doživljaja i u dodatnim informacijama, koje se dobijaju uz vaučer, navedu druge uslove rezervacije i storna, uslovi navedeni u internet prodavnici i na dodatnim informacijama koje se dobijaju uz vaučer za konkretni doživljaj imaju prednost nad ovim OUK.

Klijent ili Korisnik će koristiti doživljaj isključivo na sopstvenu odgovornost. Klijent ili Korisnik su u obavezi da dođu o sopstvenom trošku na dogovoreno mesto i u dogovorenom terminu na mesto pružanja doživljaja.

Klijent ili Korisnik će se dobavljaču identifikovati putem važećeg vaučera. Ukoliko Klijent ili Korisnik ne pokažu Dobavljaču važeći vaučer, doživljaj im neće biti pružen.

4. Reklamacije

Reklamacije doživljaja klijent ili korisnik mora poslati u pisanoj formi bez nepotrebnog odlaganja nakon što je nastao razlog za reklamaciju, najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od pružanja doživljaja, slanjem pismena preporučeno na adresu sedišta Doživljaji.rs ili predavanjem lično na adresi sedišta Doživljaji.rs. Reklamacije doživljaja koje budu istaknute nakon navedenog roka Doživljaji.rs neće uzeti u razmatranje. Klijent ili korisnik imaju pravo na kompenzaciju za nedostatke, i to smanjenjem cene, ponavljanjem doživljaja ili vraćanjem novca. Prilikom reklamacije Klijent ili Korisnik moraju navesti broj vaučera, i opis razloga za reklamaciju. Klijent ili korisnik su dužni da prikupe dokaze o nedostacima (fotografije, video, izjave, itd), i dostavljaju ih zajedno sa reklamacijom Doživljaji.rs. Doživljaji.rs su dužni da Klijentu ili korisniku izdaju pismenu potvrdu o reklamaciji, na šta se reklamacija Klijenta ili korisnika odnosi, zahtev Klijenta ili korisnika u pogledu kompenzacije, datum kada je Klijent ili Korisnik predao reklamaciju, načinu rešavanja reklamacije, kao i potvrdu da je reklamacija rešena ili pismeno objašnjenje zašto je reklamacija odbijena. Doživljaji.rs su u obavezi da o reklamaciji odluče najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema. Ukoliko Klijent ili Korisnik ne iskoriste bez krivice Doživljaja.rs vaučer na vreme, nemaju pravo na kompenzaciju. Reklamacije se rešavaju u sedištu privrednog društva Doživljaji.rs.

Klijent je obavezan da Korisnika kome ustupa vaučer obavesti o pravima i obavezama iz vaučera i o ovim Uslovima.

Vaučer postaje nevažeći čim se iskoristi, odnosno nakon iskorišćavanja usluge- doživljaja navedenog u vaučeru ili istekom datuma važenja vaučera.

Ukoliko Klijent ili Korisnik ne iskoristi kupljene usluge u roku koji je istaknut na samom vaučeru, Doživljaji.rs nije dužan da Klijentu ili Korisniku vrati uplaćeni novac.

Doživljaji.rs  ima pravo da organizuje akcije za sniženu cenu.

Zabranjena je trgovina, kopiranje ili falsifikovanje vaučera. Vučer važi samo do datuma označenog na Vaučeru.

Saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Klijent ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini usluga bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom Klijent se oslobađa svih ugovornih obaveza. Klijent gubi pravo na jednostrani raskid ako uz saglasnost Klijenta ili Korisnika, Dobavljač započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.

Klijent ili korisnik je dužan da se tačno izjasni da li je fizički sposoban da bezbedno učestvuje u konkretnom doživljaju. U odnosu na određene doživljaje, mogu postojati određena ograničenja koja se tiču starosti, zdravstvenog stanja, određenih medicinskih pregleda i uvek se navode u ponudi svakog konkretnog doživljaja a Klijent ili korisnik mora obezbediti svu potrebnu dokumentaciju u te svrhe. Doživljaji.rs nije odgovorna za eventualnu štetu nastalu zbog toga što je takva dokumentacija nevažeća ili nepotpuna.

Klijent/korisnik o sopstvenom trošku dolazi do mesta doživljaja sa važećim vaučerom. U suprotnom, biće uskraćen za doživljaj.

Ukoliko nije navedeno u uslovim vezanim za konkretan doživljaj drugačije, u slučaju da klijent/korisnik nije napunio 15 godina, mora doći u pratnji odrasle osobe. U slučaju da primalac nije napunio 18 godina, mora imati saglasnost svog zakonskog zastupnika.

Dobavljač će obezbediti lice koje je odgovorno za obuku Klijenta/Korisnika, koje će ga uputiti u stvari koje mora da prati tokom doživljaja.

Dobavljač može odbiti da pruži doživljaj u slučaju da su klijent, korisnik ili druga prisutna lica pod uticajem alkohola, droga ili drugih supstanci ili nisu prihvatljivi sa medicinske tačke gledišta za konkretan doživljaj. U tom slučaju Doživljaji.rs nije dužan da Klijentu ili Korisniku vrati uplaćeni novac. Rezervacija termina za pružanje doživljaja je obavezna.

 

5. Odgovornost za štetu

Dobavljač je odgovoran za blagovremeno i stručno pružanje doživljaja.

Doživljaji.rs nije odgovoran za kvalitet usluga koje pruža Dobavljač jer Doživljaji.rs nije pružalac usluga, niti na bilo koji način učestvuje u realizaciji kupljene usluge.

Isključivu odgovornost za sve eventualne nedostatke, neispunjenje ili nepravilnosti prilikom ispunjenja prema Klijentima ili Korisnicima je odgovoran isključivo Dobavljač (pružalac kupljene usluge)

6. Politika privatnosti

Podaci o ličnosti klijenta ili korisnika Doživljaji.rs će koristiti samo u svrhu ispunjavanja vaučera (uključujući rezervisanje doživljaja) ili izmene vaučera, interne analize i radi promovisanja svoje usluge. Klijent ili korisnik se slažu sa ovim Uslovima kao i sa korišćenjem njihovih podataka o ličnosti (podaci o imenu, prezimenu, telefonskom broju, e-mailu i adresi) u svrhu ispunjenja obaveza povodom korišćenja usluge iz vaučera, interne analize i promovisanja usluga Doživljaji.rs.

Saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) klijent i korisnik imaju sledeća prava:

1) Pravo na obaveštenje o obradi podataka;

2) Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose što obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka;

3) Pravo da zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi;

3) Pravo da od Doživljaji.rs zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Podaci o ličnosti se čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi stečeni podaci o ličnosti se koriste isključivo u interne svrhe i ne otkrivaju se trećim licima. Izuzetno, Dobavljačima, podaci o ličnosti se mogu dati u kratkom roku, kako bi mogli da ispune obaveze iz vaučera.

Podaci o ličnosti su u potpunosti zaštićeni od zloupotrebe i čuvaju se u elektronskoj ili štampanoj formi.

Prihvatanjem ovih uslova od strane klijenta ili korisnika, Doživljaji.rs ima ovlašćenje da koristi elektronski kontakt (e-poštu) kako bi distribuirala komercijalne ponude povodom kupovine i korišćenja usluga koje se objavljuju na web stranici: www.Doživljaji.rs. Doživljaji.rs je nadalje ovlašćen da obrađuje podatke o ličnosti o imenu, prezimenu i adresi kako bi promovisao svoje usluge i robu sve dok dok klijent ili korisnik izričito ne odbije takve usluge.

Klijent je saglasan da od Doživljaji.rs prima komercijalne poruke u vezi usluga koje se oglašavaju putem internet sajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti sajt Doživljaji.rs pismenim putem.

Svi sadržaji i informacije u onlajne prodavnici su isključivo u vlasništvu Doživljaji.rs i povezanih lica. Takav sadržaj ili informacije ne mogu se koristiti ni na bilo koji način bez prethodne saglasnosti.

Onlajn prodavnica može biti povezana sa drugim internet stranicama trećih lica; Doživljaji.rs nije odgovorna za sadržaj takvih sajtova ili njihovih ponuđenih usluga.

Slanjem materijala (fotografije, video…) daje se saglasnost da doživljaji.rs iste koristi saglasno OUK.

7. Završne odredbe

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom koja ima isti ili približan efekat.

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu uz primenu materijalnog prava Republike Srbije.

Doživljaji.rs je vlasnik moralnih i imovinskih autorskih i srodnih prava na internet strani www.Doživljaji.rs  kao i na pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašćeno korišćenje podataka koji su objavljeni na internet strani www.Doživljaji.rs  uključujući ali ne ograničavajući se na: kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog dela ili elementa, raspolaganje istima, menjanje u svrhu kreiranja novih ili neovlašćeno iskorišćavanje sadržaja, biće sankcionisano prijavama nadležnim organima.

Fotografije ne moraju odgovarati stvarnom stanju samog doživljaja, ali ne sme biti odstupanja što se tiče ugovorenog sadržaja.

Svi odnosi koji nisu regulisani ovim Uslovima uređeni su Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o obligacionim odnosima.

Ovi uslovi i odredbe važe od 01.01.2019. godine

Doživljaji

Počnite sa nama da živite!

Ukoliko imate neka pitanja, na koja niste našli odgovor, ne oklevajte i kontaktirajte nas. Rado ćemo Vam odgovoriti na sva pitanja.

E-bank by
BANCA INTESA

Poklon možete imati već
za nekoliko minuta

Brza isporuka, odmah na e-mail
ili dan kasnije pouzećem

Vaučer važi
12 meseci

Zamena vaučera u roku od
30 dana je besplatna

Ekskluzivno poklon
pakovanje

Banka Intesa
Visa Master Card Maestro
Visa Verified Master Card Verified

062 44 88 44 (pon - pet 8-16)

Ostanite sa nama u kontaktu

Copyright © 2018 ---- Doživljaji d.o.o. --- sva prava zadržana